Политика за защита на личните данни на „Еделвайс Инвест“ ЕООД

І. Данни на Администратора„Еделвайс Инвест“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Йосиф Стоянов 15, ет. 3, ап. 3, уеб сайт www.slivnitsa50.com, обработва лични данни като администратор на лични данни, съобразно с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и Закона за защита на личните данни. „Еделвайс Инвест“ ЕООД определя целите за обработване на данните.

ІІ. Категории лични данни и категории субекти, чиито лични данни се обработват от администратора

За сключване и изпълнение на Договора, „Еделвайс Инвест“ ЕООД обработва Лични данни за поне едно от следните лица (всяко едно от тези лица се нарича по-долу „Лицето“):

 1. Законен представител на Контрагента;
 2. Упълномощен представител на Контрагента;
 3. Лице за контакт с Контрагента, изрично посочено като такова в Договора или от Контрагента;
 4. Служител на Контрагента, чиито служебни задължения са свързани или необходими за изпълнението на Договора.
 5. Лице, обезпечаващо изпълнението на Договора чрез съответния правен способ(залог, ипотека, поръчителство, запис на заповед).
 6. Физически лица – Контрагенти.

Във връзка с Договора „Еделвайс Инвест“ ЕООД обработва следните групи Лични данни на Лицето:

 • Лични данни, отнасящи се до Контрагента и представители на Контрагента (законови или договорни представители – физически лица като управители, служители, прокуристи, пълномощници и др. под.) като: три имена на представителите; позиция/функция на представителя; ЕГН, подпис; срок на действие на представителната власт; данни за контакт (служебни електронни пощенски адреси, служебен телефонен номер/ факс); информация, съдържаща се в действия и изявления, извършени от такива лица (напр. сключване на Договора, изменения към него, писмени инструкции, искания, заявления и др. под.) от името на Контрагента към „Еделвайс Инвест“ ЕООД, както и всякакви съобщения и информация, отнасяща се до фактически действия, извършени от такива лица в качеството им на представители на Контрагента към „Еделвайс Инвест“ ЕООД във връзка с изпълнение на Договора;
 • Три имена и данни по лична карта, когато Договорът е с нотариална заверка на подпис и/или съдържание;
 • Лични данни, отнасящи се до лицата за контакт на Контрагента – имена, позиция/функция в организацията на Контрагента (ако е приложимо), данни за контакт (служебни електронни пощенски адреси, служебен телефонен номер/ факс и др. под), действия и изявления, извършени от такива лица от името на Контрагента към „Еделвайс Инвест“ ЕООД, както и всякакви съобщения и информация, отнасяща се до фактически действия, извършени от такива лица в качеството им на представители на Контрагента към „Еделвайс Инвест“ ЕООД във връзка с изпълнение на Договора.

Непредоставянето на минимално необходимите данни, като имена на физически лица – законни представители или пълномощници на страна по Договора или свързани с него договорни отношения, или на данни на лицата за контакт може да доведе до невъзможност за надлежното сключване или изпълнение на Договора и поради тази причина е задължителна предпоставка за възникването на и последващото изпълнение на задълженията по такива договорни отношения.

Предвид различното качество на Лицето спрямо Контрагента и връзката му с Договора, „Еделвайс Инвест“ ЕООД може да обработва различна част от посочените Лични данни на Лицето за различни цели, в зависимост от качеството му за контрагента или договора (законен представител, упълномощен, лице за контакт).

Някои от гореописаните групи Лични данни „Еделвайс Инвест“ ЕООД събира лично от Лицето или получава от Контрагента, докато други – „Еделвайс Инвест“ ЕООД събира независимо от публично достъпните регистри и източници на информация.

ІІІ. Цели на обработването

„Еделвайс Инвест“ ЕООД обработва Личните данни на Лицето във връзка с Договора. Конкретните цели, за които се обработват Лични данни на Лицето, включват:

 • Установяване надлежното представителство на Контрагента по Договора;
 • Сключване и изпълнение на Договора;
 • Поддържане на връзка с Контрагента относно изпълнението на Договора;
 • Предоставяне на информация на нотариуси във връзка със сключване на Договора с нотариално заверка или в друга квалифицирана форма;
 • Изпълнение на задължения съгласно приложимото данъчно и счетоводно законодателство и други нормативни актове;
 • Упражняване и защита на правата и законните интереси на „Еделвайс Инвест“ ЕООД, включително чрез съдебни производства и съдействие на засегнатите трети лица при упражняване и защита на техните права и законни интереси; установяване, упражняване или защита на правни претенции.

ІV. Основания за обработване на личните данни

„Еделвайс Инвест“ ЕООД обработва Личните данни на Лицето на поне едно от следните правни основания:

 • Обработването се извършва въз основа на предоставено от Лицето изрично писмено съгласие за обработването им за конкретни цели (чл. 6, т. 1, б. „а“ от Регламента);
 • Обработването е необходимо за спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо „Еделвайс Инвест“ ЕООД (чл. 6, т. 1, б. „в“ от Регламента);
 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Лицето е страна (чл. 6, т. 1, б. „б“ от Регламента);
 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на „Еделвайс Инвест“ ЕООД във връзка с Договора, но само когато интересите или основните права и свободи на Лицето нямат преимущество пред интересите на „Еделвайс Инвест“ ЕООД. (чл, 6, т. 1, б. „е“ от Регламента);
 • Легитимните интереси на „Еделвайс Инвест“ ЕООД, заради които дружеството трябва да обработва Лични данни на Лицето, основно са:
  • сключване на валиден и обвързващ страните Договор;
  • реализиране на интересите и защита на правата на „Еделвайс Инвест“ ЕООД по Договора.

V. Съхранение на личните данни

„Еделвайс Инвест“ ЕООД съхранява  Личните  данни  за  Лицето  в  електронна  форма  и  на  хартиен носител.  Освен  това, „Еделвайс Инвест“ ЕООД поддържа бази данни с Личните данни на Лицето в различни софтуерни приложения, които ползва за управление на документооборота, водене на счетоводство и други. Достъп до Личните данни, които обработва „Еделвайс Инвест“ ЕООД, имат само тези служители на „Еделвайс Инвест“ ЕООД, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това. По специално такива лица са: ограничен брой служители от отдел Счетоводство, ограничен брой служители на отдел Търговски и Юридически отдел.

VІ. Срок на обработване

„Еделвайс Инвест“ ЕООД съхранява Личните данни на Лицето докато Договорът има действие и/или „Еделвайс Инвест“ ЕООД има неудовлетворени претенции по него, както и за законовия срок определен по Закона за Счетоводството (чл. 12 – 10 години) и докато Лицето представлява или е лице за контакт по Договора.

VІІ. Предоставяне лични данни на други лица

Личните данни на Лицето могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели на лични данни:

 • Счетоводни компании, адвокати, нотариуси, във връзка с извършване на правни, счетоводни и данъчни услуги, включително защита на правата и законните интереси на дружеството;
 • Одитни компании, извършващи независим финансов одит съобразно с изискванията на Закона за независимият финансов одит и Закон за счетоводството;
 • Компетентни държавни и общински органи, когато това е необходимо с оглед изпълнение на законово задължение;
 • Банки и доставчици на платежни услуги (напр. за целите на извършваните разплащания между страните по Договора).

Други администратори нямат достъп до Личните данни на Лицето, освен ако не разполагат с това право по закон. „Еделвайс Инвест“ ЕООД не предоставя лични данни на трети държави или международни организации.

VІІІ. Разкриване на лични данни

Личните данни могат да бъдат разкрити от „Еделвайс Инвест“ ЕООД, при условие че това е позволено от закона, във връзка с корпоративно преструктуриране, продажба, прехвърляне на активи, вливане, сливане или друга форма на преобразуване, или друга форма на промяна в корпоративната или финансовата структура на „Еделвайс Инвест“ ЕООД или свързаните с него юридически лица.

Лични данни на Лицето могат да бъдат разкрити и за да се защитят жизненоважни интереси на Лицето, легитимни  интереси  на  „Еделвайс Инвест“ ЕООД (освен  ако  пред  тези  интереси  на  „Еделвайс Инвест“ ЕООД следва  да  се предпочетат правата и свободите или интересите на Лицето, като субект на Личните данни) или когато това е необходимо, за да може „Еделвайс Инвест“ ЕООД да спази приложимото право или да  изпълни  своите  задължения  по  закон  или  да  отговори  на  искания  или  въпроси  от  компетентни надзорни органи.

Личните данни на Лицето могат да бъдат разкрити при поискване от компетентните правораздавателни органи (съд, прокуратура и други) за целите на осъществяване на досъдебни, съдебни и изпълнителни производства, при спазване на изискванията на приложимото право и на Регламента.

ІХ. Защита на личните данни

„Еделвайс Инвест“ ЕООД осигурява  и  поддържа  подходящи  технически  и  организационни  мерки  за  защита  на Личните данни на Лицето срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на Личните данни. „Еделвайс Инвест“ ЕООД прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на Личните данни.

Х. Права на субектите на лични данни

При условията на закона и Регламента, Лицето има следните права във връзка със защитата на своите Лични данни:

 • право на достъп;
 • право да оттегли даденото съгласие;
 • право на коригиране;
 • право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • право на ограничаване на обработването;
 • право на преносимост на данните;
 • право на възражение;
 • право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Конкретното съдържание на тези права е посочено в пункт XII. Права на Лицето.

Лицето има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на Лични данни, отнасящи се до него.

Упражняване на правото по т. 2 става в същата форма, в която е дадено съгласието.

Упражняване на правата по т. 1, 3, 4, 5, 6 и 7 става чрез писмено заявление на Лицето, отправено до „Еделвайс Инвест“ ЕООД. Заявлението следва да съдържа най – малко следните данни:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на съответната информация – Лицето може да избере информацията да му бъде предоставена на хартиен носител или по електронен път на посочения адрес за кореспонденция/електронна поща;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Поисканата информация се предоставя безплатно. Когато исканията на Лицето са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, „Еделвайс Инвест“ ЕООД може:

 • да наложи такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия;
 • да откаже да предприеме действия по искането;

ХІ. Контакти

За всякакви въпроси относно Политиката за Лични данни на „Еделвайс Инвест“ ЕООД, Лицето може да се обърне за контакт на следната електронна поща: office@slivnitsa50.com.

В случай на съществена промяна в начина, по който „Еделвайс Инвест“ ЕООД обработва Личните данни на Лицето, и/или във видовете Лични данни, които обработва, и/или в който и да е друг аспект на предмета на Политиката, „Еделвайс Инвест“ ЕООД ще уведоми по подходящ и лесно достъпен за Лицето начин за съответната промяна.

 

 

XII. ПРАВА НА ЛИЦЕТО  

Права на субекта на лични данни
Право на достъп:Лицето има право да получи потвърждение от „Еделвайс Инвест“ ЕООД дали личните му данни се обработват от „Еделвайс Инвест“ ЕООД. Това включва правото на достъп до личните данни, правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на Лицето да му бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните му данни.
Право на оттегляне на даденото съгласиеЛицето има право по всяко едно време да оттегли даденото съгласие за обработване на неговите лични данни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди оттеглянето му. С оттегляне на съгласието, „Еделвайс Инвест“ ЕООД преустановява обработването на личните данни  на Лицето, освен когато друго правно основание налага обработването им.
Право на коригиране:Лицето има право да коригира или да поиска от „Еделвайс Инвест“ ЕООД да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до него.
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):

Лицето има право да поиска от „Еделвайс Инвест“ ЕООД изтриване на свързаните с него Лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

(1) Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

(2) Лицето възрази срещу обработването, както е посочено по-долу;

(3) Личните данни на Лицето са били обработвани незаконосъобразно; или

(4) Личните данни на Лицето трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно  задължение  по  правото  на  ЕС,  правото  на  държава  членка  или правото на друга държава.

„Еделвайс Инвест“ ЕООД може да откаже да изтрие Личните данни на Лицето, ако обработването им е необходимо за:

(1) за спазване на правно задължение, което изисква обработването, или за изпълнението на задача от обществен интерес; и/или

(2) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

Право на ограничаване на обработването:

Лицето има право да изисква от „Еделвайс Инвест“ ЕООД да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи:

(i) Когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от Лицето и обработвани от „Еделвайс Инвест“ ЕООД (ограничението е за определен срок, който позволява на „Еделвайс Инвест“ ЕООД да провери точността на Личните данни);

(2) Когато обработването е неправомерно, но Лицето не желае Личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

(3) Когато „Еделвайс Инвест“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Лицето ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

(4) Когато Лицето е възразило срещу обработването и очаква „Еделвайс Инвест“ ЕООД да провери дали законните основания на „Еделвайс Инвест“ ЕООД за обработването на Личните данни имат преимущество пред интересите на Лицето.

Когато   обработването   на   Лични   данни   на   Лицето   е   ограничено   от „Еделвайс Инвест“ ЕООД, „Еделвайс Инвест“ ЕООД ще информира за това Лицето предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.

Право на възражение:

Лицето има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на Лични данни, отнасящи се до него.

Лицето може да упражни правото само по отношение на обработването на неговите Лични данни, което се извършва от „Еделвайс Инвест“ ЕООД за целите на легитимните интереси на „Еделвайс Инвест“ ЕООД.

В случай че възражението е основателно, „Еделвайс Инвест“ ЕООД ще прекрати обработването на Личните данни относно възразилото Лицето, освен ако „Еделвайс Инвест“ ЕООД покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на Лицето.

Право на преносимост на данните:

Това право включва следните възможности:

(1) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или

(2) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

Предвид правното основание на което „Еделвайс Инвест“ ЕООД обработва Личните данни, приложението на това право спрямо Лицето е ограничено

Право на жалба:Лицето има право да подаде жалба относно обработването на Личните му данни от „Еделвайс Инвест“ ЕООД до компетентния национален орган – Комисия за защита на личните данни, с адрес бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, София.